قطع و وصل تلفن ثابت
قطع و وصل تلفن ثابت
 

 

نام خدمت :

قطع و وصل تلفن ثابت (قطع و وصل شخصی)

مشخصات خدمت :

 قطع و وصل تلفن ثابت بنابر درخواست صاحب امتیاز تلفن و یا وکیل قانونی وی و یا استفاده کننده تلفن انجام می گیرد.

تعرفه و تخفيف ها :

تعرفه جاری در خصوص قطع و وصل مجدد تلفن مبلغ 5000 ریال با احتساب درصد عوارض و مالیات مصوب ساليانه  و تعرفه وصل تلفن به صورت رایگان است. 

محل دريافت خدمت و نحوه تقاضا :

مراجعه صاحب امتیاز و یا وکیل قانونی وی به دفتر پیشخوان دولت و یا امور مشترکین مرکز مربوطه و ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و آخرین صورتحساب پرداختی کارکرد تلفن و تکمیل فرم قطع و وصل تلفن

نحوه پشتيباني و خدمات پس از فروش :

- شماره های امورمشترکین مراکز شامل پیش شماره تلفن مرکز بعلاوه چهار شماره 9999

- دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت که آدرس آنها در پرتال موجود می باشد

- پرتال شرکت مخابرات خراسان رضوی که آدرس آن در بالای این فرم درج شده است

- شماره تماسهای پشتیبانی 135

- شماره اعلام خرابی 117 در شهرستانها و 17 در مشهد

- شماره تلفن  1818برای خدمات آبونمان و پرداخت صورت حساب