*تغيير نام و مكان به صورت توام
تغيير نام و مكان بصورت توام
 

نام خدمت :

تغییر نام و مکان تلفن ثابت

مشخصات خدمت :

تغییر نام و مکان تلفن  به درخواست مشترک و ارائه مدارک مورد نیاز جهت انتقال  امتيازتلفن و تغييرمشخصات از نام فروشنده به خريدار همزمان با تغيير مكان نصب تلفن نشاني جديد  انجام میگردد. كه در اين حالت در صورت وجود امكانات فني و مثبت بودن  نتيجه بررسي همزمان با جابجايي تلفن شماره مشترك نيز  تعويض و شماره جديدي از مركز تلفن محل مقصد  اختصاص مي يابد.

تعرفه و تخفيف ها :

تعرفه جاری تواما مبلغ 70000ریال با احتساب عوارض و مالیات  مصوب ساليانه که از طریق درج در صورتحساب کارکرد تلفن دریافت می گردد.

محل دريافت خدمت و نحوه تقاضا :

مراجعه خریدار و فروشنده به دفاتر پیشخوان دولت و یا امورمشترکین مرکز مربوطه ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده و آخرین صورتحساب پرداختی کارکرد تلفن و تسویه دیون  پرداخت تلفن و تکمیل مدارک مورد نیاز (فرم بررسی امکانات مثبت شده ( بعلاوه تکمیل و امضاء سند انتقال تلفن توسط خریدار و فروشنده)  

نحوه پشتيباني و خدمات پس از فروش :

- شماره های امورمشترکین مراکز شامل پیش شماره تلفن مرکز بعلاوه چهار شماره 9999

- دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت که آدرس آنها در پرتال موجود می باشد

- پرتال شرکت مخابرات خراسان رضوی که آدرس آن در بالای این فرم درج شده است

- شماره تماسهای پشتیبانی 135

- شماره اعلام خرابی 117 در شهرستانها و 17 در مشهد

- شماره تلفن  1818برای خدمات آبونمان و پرداخت صورت حساب