راهنماي نصب سيستم اتوماسيون اداري (سينا)
کمينه
ويرايشگر متن
 

اتوماسيون اداري » راهنماي نصب سيستم اتوماسيون اداري (سينا)
 
 

بسمه تعالي

روش نصب سيستم اتوماسيون اداري سينا

 « نصب  Oracleبراي Client »

براي نصب برنامه قبلاً در سيستم بايد (Office2000) ( Word 2000 ) يا( Office XP )( Word XP ) و Internet Explorer 5.0 وبه بالا و Acrobat Reader 5.0 وبه بالا نيز حتما نصب شده باشد و براي سيستم عامل ويندوز 98 عربي پارسا 99 و پارسا 2001  و براي سيستم عاملهاي XP و 2000 فونتهاي فارسي بايد فعال شود .

ارتباط فيزيكي و ارتباط شبكه اي سيستم با شبكه برقرار بوده و با سرور ارتباط داشته باشد يعني سيستم بتواند سرور را Ping نمايد .

با نصب بودن نرم افزارهاي بالا ميتوان برنامه سينا را در سيستم كامپيوتر نصب كرد كه به قرار زير مي باشد .

حال در اين قسمت روش نصب Oracle را شرح مي دهيم :

1) به طريق شكل زير از CD كليد مربوطه Oracle را انتخاب مي كنيم .

 

2) بعد از مدتي شكل زير ظاهر خواهد شد .

 

3) بعد از شكل بالا پنچره Oracle Universal Installer: Welcome ظاهر خواهد شد .

 

4) اگر از قبل برنامه Oracle بر روي سيستم نصب شده باشد از گزينه Deinstall Products... ميتوان برنامه Oracle را Remove  كرد . كه با كليك بر روي كليد فوق پنجره زير ظاهر خواهد شد .

 

5)  در اين صورت تمام گزينه ها را تيك زده و كليد Remove  را انتخاب مي نمائيم .

6)  در پنجره Oracle Universal Installer: Welcome گزينه Next را براي نصب مجدد انتخاب ميكنيم . پنجره زير ظاهر خواهد شد .

 

7) اگر در سيستم برنامه اي موجود باشد كه با نسخه ديگري به غير از Oracle9i كار ميكند آنگاه Name و Path را در پنجره بالائي كنترل نمائيد كه با Oracle قبلي تداخل نداشته باشد و ميتوانيد آنها را تغيير دهيد . (اگر نرم افزار بريد نصب باشد بايد مسير عوض شود)

  8) در پنجره Oracle Universal Installer: File Location  گزينه Next را انتخاب مي كنيم كه شروع به Load Product  ها مي كند .

 

 9) در سيستم عامل XP و بطور كلي در تمام سيستم عاملهاي ويندوز با زير ساخت NT پنجرهX ظاهر خواهد شد كه گزينهOracle Client  را انتخاب نموده و Next را كليك مكنيم ولي در سيستم عامل 98 اين پنجره ظاهر نخواهد شد .

 

  10) و در بقيه موارد مرحله ها همانند يك ديگر مي باشد ، بعد از آن پنجره Oracle Universal Installer: Installation Types ظاهر مي شود . در پنجره زير گزينه Custom را انتخاب كرده  و Next را كليك مي كنيم .

 

11) پنجره Oracle Universal Installer: Available Product Components  ظاهر خواهد شد .

 

  12) در پنجره فوق تمام تيك ها را بجز موارد پائين كه در شكل هم نشان داده شده است بر مي داريم .

Oracle9i Client 9.0.1.1.1

Oracle Programmer 9.0.1.1.1

Oracle Objects for OLE 9.0.1.4.2

Oracle ODBC Driver 9.0.1.0.1

Oracle Provider for OLE DB 9.0.1.0.1

Oracle Net Services 9.0.1.1.1

 

13) بعد از تيك زدن گزينه هاي فوق  الذكر گزينه Next را انتخاب مي كنيم . پنجره Oracle Universal Installer: Component Location ظاهر خواهد شد و بدون تغيير گزينه Next را انتخاب مي كنيم .

 

14) پنجره زير ظاهر خواهد شد .

 

15) پنجره Oracle Universal Installer: Summary ظاهر خواهد شد ، گزينه Install را كليك مي نمائيم . و شروع به نصبOracle  مي نمايد كه اين مرحله چند دقيقه بطول خواهد انجاميد .

 

  16) در مراحل نصب Oracle پنجره هاي زير به ترتيب نمايان خواهند شد .

 

17) بعد از نصب Oracle پنجره Oracle Net Configuration Assistant: Welcome ظاهر خواهد شد .

 

18) در پنجره فوق گزينه الغاء يا Cancel را انتخاب كرده و از نصب برنامه خارج شده و نصب Oracle پايان مي يابد .

 

 

در اين قسمت روش نصب برنامه DABIR را شرح مي دهيم :

  1) به طريق شكل زيربررويDABIR  كليك مي كنيم .

 

  2) پيغام زير ظاهر خواهد شد .

 

3) سپس پنجره Fara System DABIR for Win98 WorkStation ظاهر خواهد شد .

 

4)  در پنجره فوق گزينه Next را انتخاب مي كنيم برنامه شروع به نصب ميشود .

 

5)  بعد از اتمام نصب پنجره Installation Complete  ظاهر خواهد شد .

 

  6)  در پنجره فوق گزينه Finish را انتخاب ميكنيم كه پيغام زير ظاهر ميشود .

 

7)  با انتخاب كردن OK كامپيوتر Restart شده و نصب برنامه خاتمه مي يابد .

8)  در اينصورت آيكون برنامه دبيرخانه نيز در Desktop ظاهر ميشود .

9)  سپس كليد Setting  را براي بروز رساني برنامه كليد مي كنيم .

 

بروز رساني نسخه سيستم سينا

1- به آدرسc:\dabir  مراجعه نموده و فايل  download1.exe را اجرا نمائيد.  

 

2- تا انتقال كامل فايل منتظر بمانيد.

 

3- اكنون با وارد كردن نام كاربري و اسم رمزخود وارد برنامه سينا شويد.

 

روشهاي عيب يابي برنامه دبيرخانه

در اجراي  برنامه دبيرخانه بر روي آيكون ايجاد شده در Desktop عمل دابل كليك را انجام ميدهيم

 

اگر با پيغام فوق مواجه شديم آنگاه C:\dabir\dabir2.stp را انتخاب ميكنيم .

 

در پنجره Open With ابزار NOTEPAD و يا WORDPAD را انتخاب ميكنيم كه پنجره زير ظاهر ميشود.

 

در اين قسمت سطر اول ودوم را چك نمائيد تا دقيقا در سطر اولLabel سكو و در سطر دوم IP سرور تايپ شده باشد .

Lable مربوط به شركت مخابرات استان خراسان رضوي KHR  مي باشد .

بعد از اتمام تغييرات احتمالي فايل Dabir.stp را بسته و گزينه Yes را مبني بر ذخيره كردن تغييرات اعمال شده ، انتخاب كنيد .

چاپ     
افزايش به ليست علاقه مندي ها     
 
 

ايجاد و مديريت:
 EasyPage V8