*تغيير نام تلفن WLL
تغيير نام تلفن WLL
 

نام و سطح خدمت :

تلفن ثابت - تغییر نام تلفن wll

مشخصات:

تغيير نام تلفن wll به درخواست مشترک و ارائه مدارک مورد نیاز جهت انتقال امتياز تلفن از فروشنده به خريدار انجام میشود.

تعرفه و تخفيف ها :

عرفه جاری 20000 بیست هزار ریال بعلاوه عوارض و مالیات مصوب ساليانه که از طریق درج در صورتحساب کارکرد تلفن دریافت می گرد

محل دريافت خدمت و نحوه تقاضا :

مراجعه خریدار و فروشنده به امورمشترکین مرکز مربوطه و ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و تکمیل مدارک مورد نیاز ( امضاء سند انتقال تلفن توسط خریدار و فروشنده)

نحوه پشتيباني و خدمات پس از فروش :

- شماره های امورمشترکین مراکز شامل پیش شماره تلفن مرکز بعلاوه چهار شماره 9999

- دفاتر خدمات ارتباطی و پیشخوان دولت که آدرس آنها در پرتال موجود می باشد

- پرتال شرکت مخابرات خراسان رضوی که آدرس آن در بالای این فرم درج شده است

- شماره تماسهای پشتیبانی 135

- شماره اعلام خرابی 117 در شهرستانها و 17 در مشهد

- شماره تلفن  1818برای خدمات آبونمان و پرداخت صورت حساب