نرخ مکالمات تلفن ثابت

 

  

باسمه تعالي

                                                              تاريخ ......

فرم   اقرار نامه

 

اينجانب ...........................................فرزند ...............................شماره ملي .................................................

متقاضي ثبت نام تلفن ثابت در محدوده مركز تلفن ......................................شهرستان ................................. ميباشم .

با توجه به مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات كه هزينه ثبت نام تلفن اقساطي مي باشد.

 لذا با علم و اطلاع  به اين موضوع درخواست ثبت نام را بصورت نقدي به مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال بعلاوه عوارض و ماليات

 را دارم  و بعدآ هرگونه ادعائي را در اين خصوص از خود سلب مينمايم.

 

امضاء متقاضي

 

اثر انگشت

 

تاریخ