تاریخچه شرکت مخابرات خراسان
شركت مخابرات خراسان رضوي
 
اولين مركز تلفن استان خراسان رضوي در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطيسي در سال 1298 مورد بهره برداري قرار گرفت و طي سالهاي 1298 لغايت 1357 تعداد مركز خودكار تلفن شهري 9 مركز افزايش يافت. طي برنامه پنج ساله اول با راه اندازي 29 مركز ,مجموع مراكز تلفن استان به 95 مركز رسيد.

مطابق با برنامه توسعه پنج ساله دوم تاسيس 139 مركز تلفن جديد پيش بيني شد كه طي برنامه پنج سال دوم تعداد مركز تلفن شهري به 252 مركز افزايش يافت. شايان ذكر است كليه عمليات نصب و راه اندازي مراكز اعم از كم ظرفيت و پر ظرفيت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.
 
عملكرد نصب تلفن ثابت در شركت مخابرات خراسان رضوي تا پايان آذر ماه سال 1394به بيش از 2530553 شماره رسيده است كه از اين ميزان تعداد 90740شماره در سال گذشته نصب گرديده است . هم اكنون يك هزار و سيصد و چهل و شش  مركز تلفن در سراسر استان خراسان رضوي تلفن هاي منصوبه فوق را پشتيباني مي كند.
 

در سال 1339 اولين مركز با راه اندازي در شهر مشهد با حدود 2 هزار شماره افتتاح شد.طي برنامه پنج ساله اول مجموعه مراكز تلفن استان خراسان رضوي به 95مركز و تعداد مشتركين تلفن ثابت به 123867نفر رسيد همچنين طي برنامه پنج ساله دوم 57مركز تلفن راه اندازي و تعداد مشتركين تلفن ثابت 375114نفر و طي برنامه پنج ساله سوم 503مركز تلفن راه اندازي و تعداد مشتركين تلفن ثابت 842274نفر بوده است

اين شركت از سال 1388 برطبق اصل 44 قانون اساسي از دولتي به خصوصي تبديل شد و در حال حاضر بيش از 6 ميليون مشترك ثابت و سيار و خدمات اختصاصي را پوشش مي دهد.