پورتال جامع شرکت مخابرات خراسان رضوی,خدمات اینترنتی تلفن همراه و ثابت,پرداخت الکترونیکی قبوض > خدمات اختصاصی > ارتباطات اختصاصي > فيبر نوري
Enter Title
 

 

سرويس فيبرنوري :

كابلهاي فيبرنوري بعلت وجود پهناي باند بسيار زياد به سه دسته تقسيم مي گردند :

1-   تار يا كابلهايي كه جهت ارتباطات (تلفني) مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

2-  تار يا كابلهايي كه جهت استفاده از ارتباطات غير تلفني (تصويري، تلويزيوني، ديتا وغيره) مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

3-   تلفيقي ازدو حالت فوق باشد.

متقاضيان ميتوانند تقاضاي استفاده از كابل يا تار اختصاصي را به همراه تكميل پرسشنامه اوليه كه حاوي اطلاعات خواسته شده مي باشد را به شركت مخابرات ارائه نمايند.

هزينه طراحي ، بهاء اجناس و لوازم و همچنين هزينه هاي اجرائي پس از محاسبه جهت پرداخت به متقاضي اعلام خواهدشد.

هزينه نگهداري ماهانه اينگونه كابلهاي اختصاصي (اعم از رزرو و غير رزرو) از تاريخ تكميل كابلكشي و تحويل براساس هر زوج كيلومتر تار نوري 147.000ريال درماه نسبت به متراژ كابل اعم از داخل مرز و يا خارج مرز مي باشد.