كانال ارتباطي(FX)
Enter Title
 

سرويس كانالهاي ارتباطي FX  :

   برقراري ارتباط تلفني بين دو نقطه كه داراي كد بين شهري متفاوت مي باشند و مشترك بدون گرفتن كد با نقطه مقصد ارتباط برقرار مي كند . اين ارتباط با يك زوج سيم از MDF مركز تلفن به مايكروويو و از آنجا از طريق كانال به مقصد منتقل مي گردد.

هزينه واگذاري كانال شامل سپرده كانال به مبلغ 1.000.000 ريال و سپرده سيم خصوصي به مبلغ 1.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 2.000.000 ريال و هزينه اوليه نصب كانال و سيمكشي به مبلغ 100.000 ريال بوده و اجاره ماهيانه كانال براساس فاصله هوائي مبدأ تا مقصد وبراساس جدول محاسبه و دريافت خواهد شد به اضافه مبلغ 170.000 ريال   آبونمان ثابت سيم خصوصي

تبصره 1 : به غير از سپرده به ساير مبالغ ، عوارض و ماليات تعلق خواهد گرفت.