اختلال خطوط ديتا
حالت نمایش :
اخبار اختلال ديتا
 
ردیف موضوع تاريخ درج در وب سايت جزییات
1 اختلال در شبكه ADSL 1396/03/02
2 اختلال در ADSL تايباد و توابع 1396/02/19
3 اختلال در خطوط ADSL مراكز نيشابور، سبزوار و توابع 1396/02/12
4 اختلال در خطوط ADSL 1396/02/09
5 اختلال در خطوط ديتا مركز اسرار سبزوار 1396/01/23