اختلال خطوط ديتا
اخبار اختلال ديتا
 
ردیف موضوع تاريخ درج در وب سايت جزییات
1 اختلال خطوط قطع ارتباط و اختلال مشتركين ADSL 1392/06/24