اختلال خطوط ديتا
حالت نمایش :
اخبار اختلال ديتا
 
ردیف موضوع تاريخ درج در وب سايت جزییات
1 اختلال در خطوط ADSL 1396/02/09
2 اختلال در خطوط ديتا مركز اسرار سبزوار 1396/01/23