تلفن ثابت اعتباري
Enter Title
 

نحوه استفاده و شارژتلفن ثابت اعتباري 

هزينه ثبت نام اين خط تلفن ، مبلغ 155000 ريال است كه مبلغ 105000 ريال آن مربوط به هزينه اتصال و مبلغ 50000 ريال آن مربوط به شارژ اوليه مي باشد.

ضمنا 9% از مبالغ فوق مربوط به ماليات و عوارض مي باشد.

محل ثبت نام كليه دفاتر خدمات ارتباطي

 

 روش استفاده از تلفن ثابت اعتباري

# شماره گیری تلفن مخاطب

مشترکین تلفن ثابت اعتباری جهت شارژ مجدد اعتبار ریالی می بایست از طریق خریداری کارت شارژ اعتباری شبکه
هوشمند استان خراسان رضوی از مراکز فروش سطح شهر یا بصورت اینترنتی از طریق سایت شرکت مخابرات خراسان

رضوی  (WWW.TCI-KHORASAN.IR) اقدام نمایند.


 

 روش شارژ از طريق كارت هوشمند

 
 
  900511--------انتخاب زبان  --------- 44      # شماره کارت شارژ #
قابل توجه است که اعتبار کارت شارژهای 20000 ریالی سه ماه ، کارت شارژهای 50000 ریالی شش ماه و کارت شارژهای 80000 ریالی  نه ماه می باشد که در صورت عدم شارژ مجدد مشترک به صورت یکطرفه قطع خواهد شد.

 ‌‌