کیفیت و بهره وری
كيفيت و بهره وري
 

 1- واحد مديریت کیفیت

           الف) تاريخچه كيفيت وتعالی:              1) در جهان و ایران

                                                                2) در مخابرات خراسان رضوی

 

           ب) نظام های مدیریت کیفیت و تعالی سازمان:          1) استانداردها:                  1-1) KAIZEN

                                                                                                                   1-2) ISO 9001:2008

                                                                                                                   1-3)  ISO 27001:2005

                                                                                                                   1-4)  5S

                                                                           2) مدل های کیفیت و تعالی:           2-1) ICTINQA

                                                                                                                          2-2) ارزیابی اپراتورها

                                                                           3) ارائه های آموزشی مربوط به                 3-1) RADAR  

                                                                            مدیریت کیفیت و تعالی سازمان:               3-2) بازآموزی ممیزی داخلی

         ج) دستاوردها و گواهينامه ها (موزه مجازي)

         د) دست اندركاران كيفيت و تعالي (اداره كيفيت وبهره وري + نماينده مديرعامل + فرآيندها + مسئولين فرآيندها + مسئولين كنترل فرآيندها + مميزين كيفيت ارزيابان تعاليجانشينان نماينده + مروجين كيفيت)

         ه) كارهاي در دست اقدام و فراخوان هاي مرتبط (معرفي پروژه ها و اقدامات اصلاحي درحال اجرا و مسئولين آنها؛ درخواست همفكري و همكاري و...)

 2- واحد مهندسی سازمان و روشها

          خط مشي كيفيت

             اهداف كيفي

            نظامنامه

            منشور اخلاقي

 

3- واحد بهره وری، نوسازی و تحول اداری

      اهداف پياده سازي مديريت بهره وري

      چرخه مدیریت بهره وری

      آشنایی با شاخص های بهره وری: 

                                                    1) بهره وری کل                     2) بهره وری انرژی                    3) بهره وری تجهیزات

 

              بهره وری سرمایه شامل:                                                                              بهره وری نیروی انسانی شامل:

        4)ارزش افزوده سرانه                          5) سهم ارزش افزوده از فروش                     11) بهره وری نیروی کار                12) متوسط هزینه شاغلان

        6)سهم ارزش افزوده از ستانده              7)بهره وری کل دارایی ها                            13)سهم شاغلان از ارزش افزوده    14)سرانه سود خالص

        8)سرمایه گذاری برای ارتقا ارزش افزوده   9) فروش سرانه                                       15)سرانه دارایی های غیر جاری      16) سرانه کل دارایی ها

       10)سهم سود از ارزش افزوده                                                                           17)نیاز به نیروی کار بیشتر برای ارتقا ارزش افزوده

 

         داده كاوي

4- مقالات

    «مروری بر 5S کاربردی»

    خلاصه کتاب «مدیریت عملکرد» 

    معرفی IMS 

    پیام ها: "جریان کاری کیفیت و فرآیند"-جدید-