کیفیت و بهره وری
كيفيت و بهره وري
 

1-     واحد کیفیت و فرآیند (کیفیت)

2-    واحد کیفیت و فرآیند (فرآیند)


v     تاریخچه فرآیندها در مخابرات منطقه خراسان رضوی

v     لیست فرآیندها، مسئولین فرآیندها و مسئولین کنترل فرآیندها

v     مدل eTOM

v     فرآیند برتر

v     مطالب خواندنی


3-    واحد ارزیابی عملکرد