هسته پژوهش روابط عمومی
هسته پژوهش روابط عمومي
 

 

        

  

   ü      آيين نامه هسته پژوهشي روابط عمومي

   ü      اولويتهاي پژوهشي

   ü      مشخصات پژوهشها

 


 

 

 

             

 

 

 اولويتهاي مصوب و در حال اجراي روابط عمومي در سال   90

    -    بررسي ظرفيت هاي خدمات و سرويس هاي ويژه تلفن همراه در شهر مشهد

      -     بررسي مدل سرامدي EFQM در شركت مخابرات خراسان رضوي

      -     بررسي شيوه هاي اطلاع يابي مشتركين از سرويس هاي ويژه تلفن ثابت و شبكه IN

      -     بررسي ديدگاههاي مردم در مورد مخابرات طي ششماهه دوم سال 1389

 

اولويتهاي مصوب و در حال اجراي روابط عمومي در سال 91

 

    - برسي تحليل محتواي واگذاري ADSL شركت مخابرات خراسان رضوي از ابتدا تا كنون

-تدوين استراتژي روابط عمومي شركت مخابرات خراسان رضوي

-بررسي آسيب شناسي ميزان مشاركت گروه هاي مشاركتي در شركت مخابرات خراسان رضوي

-بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان خراسان رضوي

-ارزيابي كيفيت خدمات شركت مخابرات برمبناي مدل سركوال

-بررسي ميزان رضايت بازنشستگان شركت مخابرات خراسان رضوي از خدمات ارائه شده

-نظرسنجي ها:

نظر سنجي از مشتركينADSL در تمام طرحها و كمپ هاي فروش

نظر سنجي از همايش ها

نظرسنجي از رضايت كاركنان

-بررسي ديدگاههاي مردم در مورد مخابرات طي ششماهه دوم سال 1390

-بررسي مدل  سرآمديEFQM در شركت مخابرات خراسان رضوي

 

     - بررسي ميزان رضايتمندي مشتركين از پرداخت هاي غير حضوري از طريق 09990و 1818