نظام پیشنهادها
نظام پيشنهادها
 
 

راهنماي ارائه پيشنهاد

موضوع فراخوان نظام پيشنهاد ها  1395:

«كمپين پيشنهادات»

پيشنهادهاي برتر

گزارش عملكرد

گروههای مشارکت- عملکرد سال 1394

مطالب منتخب گروههای مشارکت 

(مسئولیت مطالب ارائه شده با تهیه کننده آن میباشد) 

*نکته: دسترسی به سامانه نظام پیشنهادها از طریق اینترنت امکان پذیر نیست. لطفاً مطابق راهنمای ارائه پیشنهاد اقدام فرمایید.