نظام پیشنهادها
نظام پيشنهادها
 

*نکته: دسترسی به سامانه نظام پیشنهادها از طریق اینترنت امکان پذیر نیست. لطفاً مطابق راهنمای ارائه پیشنهاد اقدام فرمایید.

((با توجه به عدم ارتباط سامانه نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات ایران با همراه اول؛همکاران پیشنهادهای خود را که مربوط به حوزه ارتباطات سیار بوده و اجرای آنها نیاز به مجوز همراه اول دارد؛از طریق همراه اول (سربرگ نوآوری-mci.ir) ثبت و پیگیری نمایند)).