تلفنهای ضروری شرکت مخابرات

 
 
تلفن هاي ضروري شركت مخابرات خراسان رضوي
نام
تلفن
ارتباطات مردمي
2021
اطلاعات
118
سيستم اعلام بدهي و صدور قبض المثني
38443525
خرابي تلفن
17
امور مشتركين مراكز تلفن
9999+پيش شماره تلفن
امورمشتركين تلفن همراه
37652222-37658383
                        سامانه خدمات تلفن همراه

     9990

سامانه خدمات تلفن همراه با تلفن ثابت 0912-9990 
رئيس اداره رفاه
38512222
مهمانسراي مخابرات 38541999
نظارت بر تلفن همگاني (منطقه 1)
33412020
نظارت بر تلفن همگاني(منطقه 2)
37650044
نظارت بر تلفن همگاني(منطقه 3)
38664444
ناظر 118
38421818
مسئول سايت 17
38454444
بازرسي
38544444-38422222
حراست
38119624
آدرس اينترنتي
صندوق پستي مخابرات
91735-333
تلفن خانه مخابرات
38111
              پشتيبان خدماتADSL 38416869