تلفنهای ضروری شرکت مخابرات

 
 
تلفن هاي ضروري شركت مخابرات خراسان رضوي
نام
تلفن
ارتباطات مردمي
135-8515151
اطلاعات
118
سيستم اعلام بدهي و صدور قبض المثني
8443525
خرابي تلفن
17
امور مشتركين مراكز تلفن
9999+پيش شماره تلفن
امورمشتركين تلفن همراه
7652222-7658383
                        سامانه خدمات تلفن همراه

     9990

سامانه خدمات تلفن همراه با تلفن ثابت 9990-0912 
رئيس اداره رفاه
8512222
مهمانسراي مخابرات 8541999
نظارت بر تلفن همگاني (منطقه 1)
3412020
نظارت بر تلفن همگاني(منطقه 2)
7650044
نظارت بر تلفن همگاني(منطقه 3)
8664444
ناظر 118
8421818
مسئول سايت 17
8454444
بازرسي
8544444-8422222
حراست
8119624
آدرس اينترنتي
صندوق پستي مخابرات
333-91735
تلفن خانه مخابرات
8111
              پشتيبان خدماتADSL 7230000