ارتباطات اختصاصي
ارتباطات اختصاصي
 

اداره بازرگاني و واگذاري مدارات شبكه هاي مخابراتي استان

 سرويس هاي خدمات اختصاصي را با عناوين زير به متقاضيان واگذار مي نمايد.

لينك E1 شامل (ديتايي، دورشوال)

كانال ارتباطي ( FX)

لينك 2Mega (شهري و بين شهري)

فيبر نوري 

سرويس E1

يك لينك E1 شامل 32 كانال است كه دو كانال جهت سيگنالينك و همزماني و بقيه سي كانال جهت ارتباط استفاده مي شود.

به زبان ساده يك لينك E1 سرويسي ديجيتال است معادل سي خط تلفن آنالوگ ( با مزيت تجهيزات كمتر و كيفيت برتر )  كه ازبستر  يك زوج سيم مسي ويا فيبر نوري  منتقل مي شود.

 

لينكهاي E1 به شركتهاي خصوصي و ارگانهاي دولتي و بخشهای خصوصی با دو كاربري به شرح زير ارائه ميگردد.

 1- واگذاري لينك E1 با كاربري دورشوال :

اين لينكها جهت ارتباط مكالمات تلفني براي سازمانها و ارگانها وشركتها با داخلي هايشان به صورت تخصيص يك سرشماره به داخلي هاي آن سازمان خواهد بود و به صورت یکطرفه و فقط زنگخور واگذار میگردد

اين سر شماره ها ميتوانند به صورت چهار رقمي دورشوال تعريف شوند

هر سر شماره با اختصاص چهار رقم اول شماره تلفن به شركت مورد تقاضا تا هزار شماره داخلي را سرويس دهي مي نمايد.

مثلاً  8477xxx  كه مي تواند تا 1000 شماره را به اين سرگروه تخصيص دهد.

مبالغ و هزينه هاي واگذاري اين كدها طبق تعرفه هاي مصوب و مستقل از هزينه  لينك E1   محاسبه ميگردد.

 

2- واگذاري لينك E1 با كاربري  ديتا:

الف -  به شرکتهای که دارای مجوز از اداره تنظیم مقررات مبني بر ارائه خدمات دیتایی ميباشند (شركتهاي  ICP و ISP )  واگذار میگردد كه بصورت يكطرفه بوده وجهت تماس  User هاي آن شركت براي ورود به شبكه اينترنت ميباشد.

تـوضـيح : متقاضيان E1 با كاربري ديتا (ISP ها) بايستي مشترك خط IP از شركت مخابرات يا يكي از ICP ها باشند تا متناسب با پهناي باند دريافت شده E1 دريافت نمايند

 ب - اتصال به شبكهLAN  از طريق Dial up ، براي استفاده بانكها –آموزشگاهها وساير مؤسسات وارگانهاست

 

نحوه تقاضا :

نامه درخواست : در  سربرگ شركت ، شماره ثبت ، كد اقتصادي يا وابستگي به صنف خاصي ، آدرس محل پاسخگوئي سرويس و اعلام يك خط تلفن داير در محل .

مخاطب نامه : معاونت محترم نگهداري و بهره برداري مخابرات استان خراسان رضوي -  آقاي مهندس طبسي ( نمابر 2225555 – 0511 )

مدارك مورد نياز تقاضا : يك برگ فتوگپي صفحه اول شناسنامه رياست يا مديريت آن سازمان يا موسسه + فتوكپي پشت و رو كارت ملي + تقاضا نامه ممهور و با امضاي رئيس يا مدير موسسه 

محل مراجعه : خيابان آزادي بين چهارراه شهدا و چهارراه خسروي – مجتمع مخابراتي  آزادي-- اداره بازرگاني و واگذاري مدارات شبكه هاي مخابراتي

 

 

 

سرويس كانالهاي ارتباطي FX  :

   برقراري ارتباط تلفني بين دو نقطه كه داراي كد بين شهري متفاوت مي باشند و مشترك بدون گرفتن كد با نقطه مقصد ارتباط برقرار مي كند . اين ارتباط با يك زوج سيم از MDF مركز تلفن به مايكروويو و از آنجا از طريق كانال به مقصد منتقل مي گردد.

هزينه واگذاري كانال شامل سپرده كانال به مبلغ 1.000.000 ريال و سپرده سيم خصوصي به مبلغ 1.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 2.000.000 ريال و هزينه اوليه نصب كانال و سيمكشي به مبلغ 100.000 ريال بوده و اجاره ماهيانه كانال براساس فاصله هوائي مبدأ تا مقصد وبراساس جدول محاسبه و دريافت خواهد شد به اضافه مبلغ 170.000 ريال   آبونمان ثابت سيم خصوصي

تبصره 1 : به غير از سپرده به ساير مبالغ ، عوارض و ماليات تعلق خواهد گرفت.

 سرويس لينك2Mega  :

يك ارتباط Point to Point ( P2P ) با پهناي باند 2Mb/s مي باشد كه از طريق سيستم هاي انتقال مخابراتي نقطه مبدأ را به نقطه مقصد متصل مي نمايد و كاربرد آن جهت انتقال خطوط تلفن (سانترال) ، ارتباط ديتا ، انتقال تصوير و ...و يا شركتهاي خصوصي ارائه دهنده سرويسهاي دسترسي ( PAP  ) بين دو مركز  مي باشد.

اين ارتباط فاقد سپرده وهزينه اوليه بوده و آبونمان ماهيانه آن به شرح زير مي باشد:

داخل شهري                      2.550.000 ريال

بين شهري (داخل استاني)     4.000.000 ريال

 

سرويس فيبرنوري :

كابلهاي فيبرنوري بعلت وجود پهناي باند بسيار زياد به سه دسته تقسيم مي گردند :

1-   تار يا كابلهايي كه جهت ارتباطات (تلفني) مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

2-  تار يا كابلهايي كه جهت استفاده از ارتباطات غير تلفني (تصويري، تلويزيوني، ديتا وغيره) مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

3-   تلفيقي ازدو حالت فوق باشد.

متقاضيان ميتوانند تقاضاي استفاده از كابل يا تار اختصاصي را به همراه تكميل پرسشنامه اوليه كه حاوي اطلاعات خواسته شده مي باشد را به شركت مخابرات ارائه نمايند.

هزينه طراحي ، بهاء اجناس و لوازم و همچنين هزينه هاي اجرائي پس از محاسبه جهت پرداخت به متقاضي اعلام خواهدشد.

هزينه نگهداري ماهانه اينگونه كابلهاي اختصاصي (اعم از رزرو و غير رزرو) از تاريخ تكميل كابلكشي و تحويل براساس هر زوج كيلومتر تار نوري 147.000ريال درماه نسبت به متراژ كابل اعم از داخل مرز و يا خارج مرز مي باشد.