آيين نامه ها و بخش نامه ها
آئين نامه ها و بخش نامه ها
 
ردیف عنوان مرجع موضوع
1 موضوع مزاياي پيش بيني شده جهت كاركنان و پيشكسوتان نمونه برگزيده در سال جاري دفتر مجامع عمومي و نظارت مالي
2 پرداخت پاداش تحصيلي بخشنامه شماره 27241/50/100 مورخ 5/5/1382 دفتر مجامع عمومي و نظارت مالي
3 چگونگي ادامه كار كميسيون رفع اختلاف في ما بين مديران اجرايي دستگاههاي دولتي استان مصوبه شماره ت/2812526823 مورخ 17/1/1382 هيات محترم وزيران دفتر مجامع عمومي و نظارت مالي
4 مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رايانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آئین نامه وبخشنامه دیتا
5 آئین نامه نحوه خدمات اطلاع رسانی و اينترنت ISP آئین نامه وبخشنامه دیتا
6 ضوابط صدور مجوز تامين کنندگان ارتباط اينترنت پرظرفيت ISDP آئین نامه وبخشنامه دیتا
7 ضوابط صدور مجوز خدمات اطلاع رسانی و اينترنت ISP آئین نامه وبخشنامه دیتا
8 ضوابط صدور مجوز ايجاد مجتمع خدمات اينترنتی IDC آئین نامه وبخشنامه دیتا
9 ضوابط صدور مجوز ارائه کنندگان خدمات نقطه دسترسی انتهائی PAP آئین نامه وبخشنامه دیتا
10 ضوابط صدور مجوز واگذاری خدمات تلفن اينترنتی VOIP آئین نامه وبخشنامه دیتا