*سرویس مکالمه گروهی (1+5)
سرويس پيام كوتاه
 
عنوان خدمت:
سرويس پيام كوتاه (SMS)
 
شرح خدمت:
ارسال پيام كوتاه از يك مشترك به يك مشترك ديگرويا يك مشترك به چند مشترك ديگر و ارسال پيام بطور عمومي حتي در دسترس نبودن وياخاموش بودن تلفن همراه مشترك ديگر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
اين سرويس بصورت خودكار فعال است و پس از انجام تنظيمات در گوشي مربوطه قابل استفاده خواهد بود.
 
مدت زمان انجام كار:
بصورت پيش فرض فعال مي باشد.
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ پس از فعال شدن سرويس مشترك بايستي كد 9891100500+ را در قسمت – massaye[setting   [center number   فعال نمايند .
ـ زمان ماندگاري sms در شبكه تأثيري در هزينه ندارد .
مبلغ 20000ريال به عنوان هزينه نصب در صورت حساب دوره بعد مشترك منظور خواهد شد.                                
 
تعرفه سرويس پيام كوتاه براي ارتباطات بين الملل در حالتي كه مشترك خارجي به ايران مسافرت نمايد.
ارسال پيام كوتاه
بازاء هر پيام (دلار)
مشترك خارجي به مشترك مخابرات ايران
18/0
مشترك خارجي به مشترك خارج از شبكه هاي داخلي مخابرات
25/0
مشترك خارجي به مشترك خارج از ايران
10/0+25/0 هزينه خدمات
دو مشترك هموطن خارجي در داخل ايران به يكديگر
10/0 + 25/0 هزينه خدمات
مشترك مخابرات ايران به مشترك خارجي مسافر در ايران
30% نرخ ارتباط يك دقيقه تلفن بين الملل
 
تعرفه سرويس پيام كوتاه براي ارتباطات بين الملل در حالتي كه مشترك ايراني به خارج مسافرت مي كند
و شركت مخابرات ايران به او پيام كوتاه ارسال مي كند .
تعرفه ارسال پيام كوتاه
بازاء هر پيام
براي ارسال كننده
تعرفه پيام كوتاه داخل كشور

 

 تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9990  و   135