*تخلیه و واگذاری مجدد سیم کارت های اعتباری همراه اول
سرويس فاكس همراه
 
عنوان خدمت:
سرويس فاكس همراه
 
شرح خدمت:
اگر مشترك تمايل داشته باشدازطريق تلفن همراه خودفاكس دريافت نمايد مي تواند از اين سرويس استفاده نمايد .
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
- حضور مالك يا وكيل قانوني
ـ اصل شناسنامه  تلفن همراه
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ اين سرويس پس از دو روز كاري(48 ساعت) با مراجعه متقاضي به دفتر خدمات ارتباطي مربوطه جهت دريافت شماره تلفن هفت رقمي جديد فعال خواهد شد.
ـ هزينه وصل سرويس فاكس‌همراه در هر دوره قبض آبونمان (100.000 ريال+3% ماليات و عوارض) مي باشد .
ـ اتصال تلفن همراه به فاكس از طريق كابل رابط مخصوص صورت مي گيرد .
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر : 9990  و   135