*بسته قیمتی ایران زمین همراه اول
قطع و وصل سيم كارت مفقودي يا سرقتي و تحويل سيم كارت جديد
 
عنوان خدمت:
قطع و وصل سيم كارت مفقودي يا سرقتي و تحويل سيم كارت جديد
 
شرح خدمت:
ـ اگر تلفن همراه مشترك به سرقت برود ويا مفقود گردد مشترك بايد بلافاصله تقاضاي قطع سيم كارت را ارائه كند .
ـ مشترك پس از يافتن تلفن همراه خود مي تواند درخواست وصل آن را ارائه كند .
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
ـ حضور شخص صاحب امتياز و يا وكيل قانوني وي (با انجام مراحل تغيير نام)
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم درخواست قطع سيم كارت مفقودي يا سرقتي
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ در صورتيكه تلفن همراه در كشورهاي طرف قرارداد رومينگ مفقود يا سرقت گردد به منظور جلوگيري از خسارت در اينگونه موارد يكي از بستگان درجه يك مشترك مي تواند با مدارك مثبته و دادن تعهد با تشخيص قرين به صحت ادعا توسط مسئول مربوطه نسبت به قطع موقت و جلوگيري از سوء استفاده اقدام نمايد .
ـ برقراري ارتباط با سيم كارت جديد حد اكثر 24 ساعت  پس از تحويل سيم كارت خواهد بود.
ـ در صورت درخواست قطع مفقودي وعدم دريافت سيم كارت جديد ، فقط (مبلغ20000ريال +
3% ماليات و عوارض) اخذ مي شود
. بديهي است در صورت عدم مراجعه پس از 20 روز تلفن همراه با سيم كارت قديم مجدداً وصل مي گردد.                                                                                                                                            
ـ در صورت دريافت سيم كارت جديد مبلغ (20000ريال + 3% ماليات و عواض) بابت هزينه خدمات در صورتحساب دوره بعد مشترك منظور خواهد شد .
ـ در صورتي كه مشترك تمايل به رديابي گوشي مفقود شده را داشته باشد مي تواند با مراجعه به مراجع قضايي و اخذ مجوز نسبت به رديابي آن اقدام نمايد لازم به ذكر است رديابي در صورتي قابل انجام است كه در گوشي سيم كارت ديگري گذاشته و استفاده شود و اين رديابي به منزله محل استقرار جغرافيايي گوشي نيست ، و چنانچه گوشي خاموش و يا بلااستفاده باشد قابل رديابي نيست .
- لازم به ذكر است رهيابي گوشي هايي كه خارج از كشور مفقود شده است مقدور نمي باشد.
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9999+ پيش شماره تلفن و 135