*سرویس اینترنت همراه اول GPRS
وصل مجدد
 
عنوان خدمت:
وصل مجدد
 
شرح خدمت:
وصل تلفن مشترك در زماني كه تلفن همراه وي براي دوره مشخصي به درخواست مشترك قطع شده باشد.
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم وصل مجدد
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
در صورتيكه تلفن قطع موقت يا شخصي شده با شد ،باارائه رسيد پرداخت وجه وتكميل فرم مربوطه،وصل مجدد انجام مي شود.
ـ مبلغ (20.000 ريال + 3% ماليات و عوارض) بابت هزينه خدمات در صورتحساب دوره بعد مشترك منظور خواهدشد.
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :   9999+ پيش شماره تلفن و 135