*روش های خرید کارت شارژ همراه اول
تغيير نشاني
 
عنوان خدمت:
تغيير نشاني
 
شرح خدمت:
ارائه اين خدمت در صورتي است كه صاحب امتياز تلفن همراه در نظر داشته باشد نشاني خود را تغيير دهد و قبض صورتحساب تلفن به نشاني جديد ارسال گردد .
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
ـ حضور شخص صاحب امتياز تلفن همراه
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم
 
مدت زمان انجام كار:
 4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
مبلغ (15000 ريال + 3% ماليات و عوارض) بابت هزينه خدمات در صورتحساب دوره بعد تلفن مشترك منظور خواهد شد .
درج كد پستي 10 رقمي آدرس جديد جهت تكميل فرم مشخصات انتقال گيرنده الزامي است.
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :   9990  و   135