*سامانه رايگان 444 همراه اول
محدوديت مكالمه
 
عنوان خدمت:
محدوديت مكالمه (CALL BARRINE)
 
شرح خدمت:
محدود كردن مكالمه به درخواست مشترك انجام و بعد از برقراري سرويس انتخاب نوع محدوديت توسط مشترك روي گوشي انجام مي شود در اين سرويس مشترك مي تواند تماسهاي ورودي و خروجي تلفن همراه خود را به شماره هاي خاص محدود نمايد.
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
- حضور مالك يا وكيل قانوني
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم درخواست سرويس محدوديت مكالمه
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
سرويس محدوديت مكالمه به سه شيوه انجام پذير است :
1- بستن يا Incoming : يعني يك طرفه كردن تلفن ، بطوريكه فقط ديگران بتوانند با مشترك تماس بگيرند .
2- گشودن يا out coming : يعني يك طرفه كردن تلفن ، بطوريكه فقط مشترك بتواند با ديگران تماس بگيرد .
3- بستن صفر دوم: مسدود كردن ارتباط مشترك با خارج از كشور(هزينه اين سرويس در دوره دو ماهه 6000 ريال + 03/0 ماليات و عوارض) مي باشد. 
* برقراري خدمات ويژه پس از يك روز كاري امكانپذير خواهد بود.
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9990  و 135