شرايط اعزام
کمينه
ويرايشگر متن
 

 

Ø     تبصره ها
 
 
  
 
شرايط عمومي ماموران اعزامي :
الف - بايد مشاغل در شركت مخابرات ايران باشد .
ب -داراي شغل مرتبط و متناسب با موضوع ماموريت باشد .
ج - داشتن حداقل يك سال سابقه خدمت و تجربه در شغل يادشده .
د - دارا بودن تحصيلات دانشگاهي ليسانس و بالاتر
هـ - آشنايي به زبان انگليسي به تاييد مركز آموزش
 
 
 
تبصره ها :
تبصره 1 : تاييد آزمون زبان توسط مركز آموزش شركت مخابرات ايران براي ميان دوره يكساله معتبر خواهد بود لذا درصورت انجام سفرهاي متعدد طي يكسال ، نياز به آزمون جداگانه نخواهد بود .
تبصره 2 : براي مأموريت هاي آموزشي سنوات خدمت كاركنان اعزامي تا حداكثر 25 سال قابل قبول مي باشد.
تبصره 3 : اعزام افراد غير شاغل در شركت مخابرات ايران به خارج از كشور با تشخيص هيئت مديره شركت مخابرات ايران بلامانع است .
تبصره 4 : در موارد استثناء ، اعزام افرادي كه فاقد شرايط بند "د" هستند با توجيهات كامل و تصويب كميته سفرهاي خارجي شركت مخابرات ايران امكان پذير است .
تبصره 5 : مديران (ازسطح مديركل به بالا) و اعضاء هيئت علمي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي نياز به تاييد مركز آموزش در خصوص تاييد آشنايي به زبان انگليسي (موضوع بند "هـ " ) ندارند .
                                                                                                                                                                                                       بالا
 
 
 
شرايط اختصاصي ماموران اعزامي  :
الف – پيشنهاد اعزام از طرف مديران عامل شركت هاي تابعه و يا مديران شركت مخابرات ايران
ب – تاييد كميته سفرهاي خارجي شركت مخابرات ايران
تبصره 1 :درصورت داشتن ماموريتهاي قبلي ، براي هر مأمور اعزامي سابقه گزارش آن مأموريت ، به منظور بررسي و ثبت در سوابق لحاظ خواهد شد .
 
 
  
 
مراجع تصميم گيري جهت اعزام عبارتند از :
 
 1- كميته‌سفرهاي خارجي متشكل از:
1-1- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
1-2- يك نفر به انتخاب هيئت مديره شركت مخابرات ايران
1-3– مديركل‌دفتر‌ روابط عمومي‌واموربين‌الملل‌شركت مخابرات ايران
 
2- رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران
                                                                                                                                                                                                         بالا