تعاريف كلي (امور بين الملل)
کمينه
ويرايشگر متن
 

   

v     اهداف
v     شركت
 
  
 
اهداف :
اهداف ،تمامي مأموريتها با هدف ارتقاء سطح كيفي خدمات و وظايف شركت مخابرات ايران در سطوح كاركنان ، مديران و ارائه خدمات كشوري در راستاي همسوئي با فناوري عالي نوين و تعامل با كشورهاي صاحب فناوري مخابراتي و اطلاعاتي (ICT) و استفاده از دستاوردهاي سفر به منظور بهبود كيفيت ارتباطات در داخل كشور انجام خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                  
  
 
 
ماموريت اداري :
به ماموريتي گفته كه به منظور انجام امور مشخص از سوي شركت مخابرات ايران در كشوري مشخص و درزمان بندي تعيين شده انجام شود .
                                                                                                                                                                                                 بالا
 
 
  
 
ماموريت آموزشي :
به ماموريتي اطلاق مي شود كه به منظور كسب و ارتقاء سطح دانش فني و يا تخصص مورد نياز شركت مخابرات ايران وبراي انتقال دانش وفناوري روز ، با استفاده از دستاوردهاي شركتهاي خارجي ، دانشگاهها و يا مراجع علمي بين المللي يا منطقه اي معتبر انجام مي شود .
                                                                                                                                                                                                 
 
     
 
 
شركت در اجلاسيه ها ، كميسيون ها وگروههاي مطالعاتي :
به ماموريتي اطلاق مي شود كه براي انتقال اطلاعات و دستاوردها و توانمنديهاي داخلي و خارجي و تعامل گسترده درحوزه ICT با سازمانهاي بين المللي و منطقه اي انجام مي شود .
                                                                                                                                                                                                  بالا
 
 
                                                                                                           
 
شركت در نمايشگاهها(يا بازديد)،نشست هاي علمي و همايش ها :
به ماموريتي اطلاق مي شود كه براي تحقق اهداف شركت مخابرات ايران با برگزاري يا حضور وبازديد از نمايشگاههاي خارج از كشور يا شركت در نشست ها و همايش هايي كه به نوعي اهداف شركت مخابرات ايران را تامين مي كند وبراي انتقال اطلاعات و دانش فني انجام مي شود.                                                                                                
                                                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                               
 
انجام مذاكرات و امضاء تفاهم نامه ها :
براي گسترش ارائه خدمات به كشورهاي ديگر با استفاده از توانمنديهاي داخلي و اعزام ماموران به كشورهاي مقصد ، همچنين بررسي كارشناسي از توامندي هاي خارجي براي توسعه يا ارتقاء سطح فني ، تخصصي و اجرايي در سطح شركت مخابرات ايران انجام مي شود.
                                                                                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                     
 
شركت :
منظور از شركت ، شركت مخابرات ايران و كليه شركتهاي تابعه آن كه به مجمع عمومي آنها هيئت مديره شركت مخابرات ايران مي باشد يا در آينده خواهد بود.

بالا