*سرويس انتقال اعتبار – ويژه مشتركين اعتباري و دائمي همراه اول
تصحيح نشاني
 
عنوان خدمت:
تصحيح نشاني
 
شرح خدمت:
در صورتيكه نشاني مشترك اشتباه ثبت شده باشد جهت ارسال صورتحساب به نشاني صحيح ، مشترك بايد براي پيگيري از قطع تلفن خود به خاطر نپرداختن به موقع صورتحساب ، به تصحيح نشاني خود بپردازد .
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
ـ حضور صاحب امتياز تلفن همراه
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم اصلاح آدرس
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
توصيه ها و توضيحات:
ـ با توجه به اينكه نپرداختن يا دير پرداختن صورت حساب تلفن منجر به قطع تلفن مشترك ميگردد لذا جهت دريافت صورتحساب در موعد معين در اسرع وقت به تصحيح نشاني خود اقدام نماييد .
ـ ارائه اين خدمت رايگان مي باشد .
 
 تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9990  و   135