نرخ مکالمات
:نرخ يك دقيقه مكالمه همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس
 
يك خطا رخ داد. خطا: :نرخ يك دقيقه مكالمه همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس در حال حاضر مقدور نمی باشد.