نرخ مکالمات
:نرخ يك دقيقه مكالمه همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس
 
ردیف نرخ يك دقيقه مكالمه شرح
1 670 همراه اول اعتباری به تلفن ثابت و همراه اول
2 570 همراه اول دائمي به تلفن ثابت و همراه اول
3 625 ريال از شماره ترابردپذير به خطوط همراه
4 از سيم كارت دائمي 625 ريال از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذير
5 از سيم كارت هاي اعتباري 937 ريال از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذير
6 100 ريال از/به شماره ترابردپذير،به/از كليه خطوط تلفن ثابت