*سيم كارت ماهواره ثريا همراه اول
درخواست قطع خدمات سرويس هاي ويژه
 
عنوان خدمت:
درخواست قطع خدمات سرويس هاي ويژه
 
شرح خدمت:
قطع خدمات وسرويسهاي ويژه اي كه توسط مشترك درخواست گرديده است و يا به طور خودكار فعال مي باشد .
 
محلهاي ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطي در سطح شهر
 
شرايط و مدارك مورد نياز:
- حضور مالك يا وكيل قانوني
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرين صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرك شناسايي معتبر
ـ تكميل فرم درخواست قطع سرويس ويژه
 
مدت زمان انجام كار:
4 ساعت
 
تلفن براي راهنمايي بيشتر :  9990  و  135