*سرويس فکس همراه اول
صورتحساب ميان دوره اي و رومينگ
 
عنوان خدمت:
 صورتحساب ميان دوره اي و رومينگ
 
محلهاي ارائه خدمت:
-  اداره امور مشتركين و متقاضيان ارتباطات سيار و دفاتر خدمات ارتباطي سطح شهر و سايت www.mci.ir                                                                                                                                              
مدت زمان انجام كار:
10 دقيقه
 
توصيه ها و توضيحات:
 طبق مقررات قطع ارتباط مشتركين پركار در ميان دوره به جهت جلوگيري از افزايش بدهي اين دسته از مشتركين(اضافه بر وديعه) و مشكلات بعدي در وصول مطالبات در صورتيكه مشترك در مياندوره برابر مبلغ 60% وديعه مجموع مكالمات بروز مشترك باشد ابتدا پيام اخطار قطع داده خواهد شد و در صورت رسيدن بدهي به 90% مبلغ وديعه و عدم پرداخت صورتحساب قطع ارتباط يكطرفه و سپس دو طرفه انجام خواهد شد مشتركيني كه در كشورهاي ديگر بيش از مبلغ 200 دلار مكالمه نمايند شركت ارتباطات سيار مجاز به قطع تلفن بابت استفاده بيش از حد رومينگ خواهد بود اين دسته از مشتركين به محض دريافت پيام و يا قطع ارتباط جهت دريافت صورتحساب و اقدام جهت وصل ارتباط به محلهاي ذكر شده مراجعه نمايند. 
 
  تلفن براي راهنمايي بيشتر :   9990  و 135