تحقیق نوآوری
تحقیق و نوآوری
 

  شناسنامه پژوهشي 

 

 ساختار پژوهشي شركت 

  اداره مطالعات توسعه اي  -        

 هسته پژوهش روابط عمومي -                 

 

 رويدادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 


مقاله 1

مقاله 2

 مقاله 3


شركت هاي مهم مخابراتي