اختلال خطوط تلفن
اخبار اختلال خطوط
 
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز خاتم الانبياء (ص)، وليعصر قوچان   
●   اختلال در خطوط ADSL   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز آزادي، شهيد پرستش سبزوار، آزادگان، سلطان آباد رخ   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، خاتم الانبياء (ص)، اسرار سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، چناران   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز قدس نيشابور، گناباد، چكنه نيشابور   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز نوده گناباد، كاشمر، خيام نيشابور، قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز موبايل مطهري، صالح آباد تربت جام، روستاي سربالا تربت حيدريه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز رسالت، امام خميني (ره)، خاتم الانبياء (ص)، مشكان سبزوار، وليعصر قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز اسرار سبزوار   
●   اختلال در خطوط ديتا مركز اسرار سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز ثامن الائمه (ع)، خاتم الانبياء (ص)، آزادگان، شهيد فرشچي، قدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز آزادگان كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز آبرود و كاريزك ناگهاني   
●