اختلال خطوط تلفن
اخبار اختلال خطوط
 
●   اختلال در سرويس نقطه به نقطه (P2P)   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد مطهري، استقلال   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد فرشچي، شهيد پرستش سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، شهيد سالاري تربت حيدريه، شهيد فرشچي، نيشابور   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز آزادگان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركزقدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، عدالت، طلاب، كنه بيست   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن انقلاب   
●   اختلال در شبكه اينترنت پرسرعت (ADSL)   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز گوش، كوثر، قدس و امت   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز قدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن طرقبه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد صابري وحيد   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز استقلال،شبكه سيار تربت حيدريه، شهيد مطهري، شهيد فرشچي و تربت جام   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز عدالت، استقلال، شهيد مطهري   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز پنجتن   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد سالاري تربت حيدريه، شهيد فرشچي، شهيد پرستش و توحيد سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد فرشچي، فريمان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز گلبهار ، شهيد سالاري تربت حيدريه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد فرشچي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد فرشچي، عدالت   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز عدالت، رسالت، صابري، پنجتن   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز قدس، چناران، اسرار و پرستش سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهيد فرشچي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز ثامن الائمه (ع) و قدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز عدالت، آزادگان، كورده و خاتم الانبياء(ص)   
●   اختلال در خطوط مخابراتي ايستگاه راه آهن سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز آزادي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تربت حيدريه (سايت BTS راهداري به جنت آباد)   
●   اختلال در ارتباط مراكز خاتم الانبياء(ص)، انقلاب، سالاري تربت حيدريه وامت   
●