اختلال خطوط تلفن
اخبار اختلال خطوط
 
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز تلفن آزادي، گيسور شهرستان گناباد   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز ثامن   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهرك صنعتي نيشابور   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز قوچان، نبوت، امام خميني و آزادي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز قدس، طلاب   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان سرخس (مرزداران)   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز تلفن دهقان نيشابور، ثامن الائمه (ع) و شهرستان قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكزتلفن انقلاب، تايباد، مزدوران، شهيد مدرس تربت حيدريه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن علي آباد سياسك   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد فرشچي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز تلفن قوچان، علي آباد سياسك، فريمان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، قوچان، تايباد، حسين آباد قرقي   
●   مركز تلفن ثامن الائمه (ع)   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد سالاري تربت حيدريه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز صالح آباد شهرستان تربت جام   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز تلفن قدس و آزادگان مشهد   
●   اختلال در شبكه اينترنت پرسرعت (ADSL) واختلال در خطوط مخابراتي مراكز توحيد سبزوار و وليعصر قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن صالح آباد تربت جام   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، پيروزي، شهرستان قوچان، سامانه 2000 و 2021   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز توحيد و اسرار سبزوار   
●   اختلال در خطوط ADSL مركز قدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز استقلال، كاشمر، قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز قدس ، استقلال   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، شهيد مطهري ، شهرستان قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز وليعصر قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز شهيد مطهري   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز خاتم الانبیاء و مخابرات شهرستان گناباد   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز تلفن شهرستان كاشمر، قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز انقلاب، بردسكن و فريمان   
●   اختلال در خطوط ADSL (اينترنت پرسرعت ) سبزوار و توابع   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد مطهري، وليعصر تايباد، پيروزي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز وليعصر قوچان   
●