اختلال خطوط تلفن
اخبار اختلال خطوط
 
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراکز تلفن استقلال، قدس   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراکز تلفن خاتم الانبیاء (ص)، عبدل آباد تربت حیدریه   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز اسرار سبزوار، المهدي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز نوده ميرمحراب، بيهود و شوراب از توابع گناباد   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز 15 خرداد، تربت جام، تربت حيدريه، سبزوار، كاشمر ، بردسكن   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز قدس، امت   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد صابري وحيد، شهرستان كاشمر، آزادگان، قدمگاه نيشابور، خرو نيشابور   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز قلندرآباد فريمان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز شهيد مطهري، قرقي   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهيد مطهري   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن 15 خرداد   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن نشتيفان خواف   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز دهرود مشهد، فراشيان سبزوار   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز آزادي، طرقبه - روستاي ويراني   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن خيام نيشابور   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان كاشمر   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز كپكان شهرستان قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مركز تلفن شهرستان قوچان   
●   اختلال در خطوط مخابراتي مراكز باخرز/ قلعه نو - ده برزو شهرستان تايباد   
●