مناقصه و مزایده
 
 

تکمیل فرم ذیل برای متقاضیان شرکت در مناقصه یا مزایده الزامی می باشد . عدم تکمیل فرم در حکم انصراف از شرکت در مناقصه یا مزایده می باشد

     
 
فرم ثبت نام کاربران در مناقصه و مزایده
 
نوع درخواست:
عنوان مناقصه:
     
     
 
مناقصات و مزايدات