شهرستان
کمينه
ويرايشگر متن
 

          

                           

تاریخچه مخابرات شهرستان مه ولات

سال 1336          برقرای ارتباط بوسیله یک خط مورس

سال 1354          تبدیل یک خط مغناطیسی به خط ELX 

سال 1356            واگذاری 15 خط تلفن مغناطیسی به ادارات

سال 1358            افزایش کاناله های ارتباطی شهر به 12 کانال 

 سال 1360             راه اندازی سیستم تلکس

سال 1364             واگذاری 100 شماره تلفن نیمه خودکار

سال 1366             واگذاری 400 شماره تلفن خودکار

سال 1374             نصب و واگذاری 3000 شماره تلفن

سال 1382             نصب و واگذاری 7000 شماره تلفن